Privacy statement

Esther Nederhof Leefstijlretraites respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens (bedrijfsnaam) verwerkt.

Soorten persoonsgegevens

Esther Nederhof Leefstijlretraites verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt aan Esther Nederhof Leefstijlretraites

Doeleinden voor de verwerking

Esther Nederhof Leefstijlretraites verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van de bedrijfsvoering.

Grondslagen voor verwerking

Nederhof verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Wettelijke verplichting;
 • Uitvoering van een overeenkomst;
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • Gerechtvaardigd belang.

Gerechtvaardigd belang
Esther Nederhof Leefstijlretraites kan uw persoonsgegevens verwerken middels de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Hierbij kunt u denken aan:

 • Inbreuken op een persoonlijkheids- of vermogensrecht tegen te gaan;
 • Te procederen en/of een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen;
 • Fraude, oplichting of ander onrechtmatig gedrag tegen te gaan;
 • Iemand aansprakelijk te stellen voor schade.

Het delen van uw gegevens

Esther Nederhof Leefstijlretraites zal geen gegevens delen met andere partijen zonder toestemming van betrokkene(n).

Bewaartermijn

Esther Nederhof Leefstijlretraites bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de bedrijfsvoering van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Esther Nederhof Leefstijlretraites
Eenerstraat 64
9331 VE Norg
esther@leefstijlretraites.nl

Klacht toezichthouder

Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de wijze waarop Esther Nederhof Leefstijlretraites is omgegaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uw klacht hier indienen.

Dit privacy statement is opgesteld in april 2022 en voor het laatst gewijzigd in november 2022.

Cookies

 

Contactformulier

Als u een bericht stuurt via het contactformulier, verzamelen we de gegevens getoond in het contactformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Voor spamdetectie gebruiken wij Google Recaptcha. Voor deze cookies en de aansprakelijkheid daarvan verwijzen wij u naar de betreffende derde en hun gebruiksvoorwaarden en privacy statement. Cookies van deze derden zijn voor Esther Nederhof Leefstijlretraites niet toegankelijk. Esther Nederhof Leefstijlretraites draagt geen verantwoordelijkheid en is derhalve niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Voor meer informatie zie http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html.

Google Webfonts

Voor een uniforme weergave van lettertypen gebruikt deze website weblettertypen die worden aangeboden door Google. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet uw browser een directe verbinding met Google-servers tot stand brengen. Google wordt zich er dus van bewust dat onze webpagina is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web-lettertypen gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google.