Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf die diensten aan Gebruikers aanbiedt (hier Esther Nederhof Leefstijlretraites)
 3. Aanbod: het aanbod van Aanbieder aan een Gebruiker.
 4. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt het Aanbod van Esther Nederhof Leefstijlretraites.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Esther Nederhof Leefstijlretraites en Gebruiker en op het gebruik van de website door elke Gebruiker.

 1. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.
 2. Esther Nederhof Leefstijlretraites gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Esther Nederhof Leefstijlretraites. Esther Nederhof Leefstijlretraites zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in de privacy statement van Esther Nederhof Leefstijlretraites.
 3. De website van Esther Nederhof Leefstijlretraites is in beginsel niet toegankelijk voor minderjarigen, tenzij de minderjarige (van 16 jaar of ouder) kan aantonen dat zij schriftelijke toestemming heeft van een ouder en/of wettelijke verzorger waaruit blijkt dat de minderjarige de betreffende handeling zelfstandig mag uitvoeren, tenzij de betreffende handeling gebruikelijk is om in het maatschappelijk verkeer zonder schriftelijke toestemming te verrichten
 4. Door het boeken van een dienst gaat Gebruiker direct een overeenkomst aan met de Aanbieder voor de uitvoering van het Aanbod zoals door Gebruiker gekozen. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst op te zeggen vóór aanvang van de dienst. Gebruiker dient dit kenbaar te maken bij Aanbieder. De Gebruiker dient bij opzegging alle schade die Aanbieder ten gevolge van de opzegging lijdt met inbegrip van reeds overeengekomen gestandaardiseerde beëindigingsvergoeding te vergoeden.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de (aan)betaling, gedaan door de Gebruiker, ontvangen is door Esther Nederhof Leefstijlretraites.
 2. Esther Nederhof Leefstijlretraites zal de overeenkomst met de Gebruiker elektronisch aan Gebruiker bevestigen op het door de Gebruiker doorgegeven e-mailadres.

Artikel 4 – Annulering van de overeenkomst

 1. Esther Nederhof Leefstijlretraites biedt een tevredenheidsgarantie op retraites. Wanneer op dag twee van de retraite besloten wordt niet verder te gaan met de retraite, betaalt gebruiker alleen een aanbetaling van 30% van de totaalsom.
 2. Het ticket voor de retraite van gebruiker is niet restitueerbaar maar wel overdraagbaar.
 3. Artikel 4 is alleen van toepassing op meerdaagse retraites.

Artikel 5 – Betaling

 1. Op het moment dat de dienst definitief is gemaakt door Gebruiker, is Gebruiker verplicht om de Aanbieder te betalen voor de dienst. Gebruiker kan de dienst via een factuur betalen.
 2. Voor een meerdaagse retraite wordt via een factuur van Esther Nederhof Leefstijlretraites een aanbetaling van 30% gedaan om de deelname te bevestigen. Het overige bedrag wordt betaald op dag twee van de retraite, nadat is afgesproken om de retraite voort te zetten.
 3. Bij een workshop dient het gehele bedrag bij opdracht voldaan te worden middels een factuur van Esther Leefstijlretraites om de workshop te bevestigen.
 4. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst op te zeggen vóór aanvang van de dienst. Gebruiker dient dit kenbaar te maken bij Aanbieder.
 5. Bij annulering van een meerdaagse retraite is Gebruiker een deel van de totaalsom schuldig aan Esther Nederhof Leefstijlretraites, namelijk de aanbetaling welke 30% van de totaalsom bedraagt.
 6. Er vindt een terugbetaling van 50% plaats indien geannuleerd is minimaal vier weken voor aanvang van de workshop. Bij annulering van een workshop vindt geen terugbetaling plaats, wanneer geannuleerd is binnen vier weken voor aanvang van de workshop.
 7. Indien de gebruiker tijdig heeft geannuleerd zal de terugbetaling binnen 14 dagen plaatsvinden.

Artikel 6 – Beperking van Aansprakelijkheid

 1. Esther Nederhof Leefstijlretraites is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (1) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (2) overheidsmaatregelen, (3) elektriciteitsstoring, (4) natuurrampen, (5) oorlog en terroristische aanslagen, (6) algemene vervoersproblemen en (7) overige situaties die naar het oordeel van Esther Nederhof Leefstijlretraites buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 2. Indien en voor zover enige wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, sluit Esther Nederhof Leefstijlretraites alle aansprakelijkheid uit voor schade geleden door Gebruiker op grond van het gebruik van de Diensten van Esther Nederhof Leefstijlretraites,
 3. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Esther Nederhof Leefstijlretraites vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Esther Nederhof Leefstijlretraites binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Esther Nederhof Leefstijlretraites.

 Artikel 7 – Klachten

 1. Indien een Gebruiker niet tevreden is over de Diensten van Esther Nederhof Leefstijlretraites, is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk te melden. Klachten kunnen alleen schriftelijk gemeld worden.
 2. (bedrijfsnaam) zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 3. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 4. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.euopa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.